Lahok

Sandata ang mga salita

Puhunan ang mga dama

Karanasan ang nagsilbing bala

Sangkap sa paglikha ng tula